Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie: ogólnych zasad zawierania umów użyczenia sprzętu medycznego lub aparatury medycznej oraz wprowadzenia wzoru umowy użyczenia

Dokumenty do pobrania:
Umowa użyczenia

2015-10-29

Na podstawie § 13 Statutu Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadzam do stosowania wzór umowy użyczenia sprzętu medycznego lub aparatury medycznej Samodzielnemu Publicznemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu w Warszawie, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Wzór umowy dostępny jest z możliwością pobrania w lokalnej sieci Intranet, w zakładce druki do pobrania/druki administracyjne oraz w dziale Organizacyjno - Prawnym.

§ 2.

Podmiot użyczający sprzęt winien dołączyć do umowy komplet dokumentów:
1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
2. oryginalne pełnomocnictwo (a w razie kserokopii, uwierzytelnione notarialnie) osoby podpisującej umowę, jeśli nie jest ona wykazana w KRS,
3 komplet oryginałów dokumentów, o których mowa w treści umowy użyczenia, oraz ich kserokopie.

§ 3.

1. Umowa przed jej podpisaniem wymaga zgody na przyjęcie przedmiotu użyczenia Kierownika komórki, w której przedmiot umowy będzie użytkowany oraz Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
2. Umowa wraz z załącznikami, przed jej podpisaniem wymaga oceny pod względem formalno – prawnym i parafy radcy prawnego.

§ 4.

W razie brak kompletu dokumentów, o których mowa w § 2 lub braku zgody lub oceny, o której mowa w § 3 umowa nie zostanie zawarta.

§ 5.

1. Przedmiot umowy użyczenia może zostać przekazany do Szpitala i przyjęty przez komórkę, w której ma być użytkowany lub użytkownika wyłącznie po spełnieniu wymagań formalno prawnych, o których mowa w umowie użyczenia oraz po podpisaniu umowy przez obie strony umowy.
2. Umowa użyczenia może być podpisana wyłącznie przez Dyrektora Szpitala lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 6.

1. Przy przekazaniu przez użyczającego przedmiotu umowy użyczenia, ze strony SPDSK w Warszawie winien być Kierownik oraz Pielęgniarka Oddziałowa komórki organizacyjnej, w której sprzęt będzie użytkowany.
2. Protokół przekazania przedmiotu umowy sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. Oryginał protokołu przekazania przedmiotu użyczenia pracownik wskazany w ust. 1 przekazuje niezwłocznie po jego podpisaniu do Działu Organizacyjno – Prawnego, celem dołączenia do umowy.

§ 7.

Po zakończeniu terminu użyczenia wydanie przez Szpital przedmiotu umowy użyczającemu przez Szpital, winno odbywać się na zasadach określonych w ust. § 6.

 

Dokumenty do pobrania:
Umowa darowizny